czwartek, 10 stycznia 2013

Ochrona naszego wizerunku w internecie według prawa polskiegoOchrona wizerunku w sieci, zamieszczanie zdjęć i ich nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie, zdjęcia dzieci, obrażanie w sieciSwego czasu przez kilka miesięcy bawiłem się za nadwornego fotografa przy różnych imprezach czy wyjściach wolontariuszy z podopiecznymi w jednej z lokalnych fundacji i gdyby nie fakt że nie wspomniałem  przy okazji rozmowy z koleżanka, która była w zarządzie fundacji że potrzebują zgody samych wolontariuszy (jeśli byłi pełnoletni) lub w przypadku osób niepełnoletnich zgody ich opiekunów na to zeby jakiekolwiek zdjecia wykorzystywać np. na swojej stronie internetowej to może jeszcze by tego nie było, dlatego chcąc ustrzec wszystkich przed nieprzyjemnościami i ewentualnie powiadomić jakie kto ma prawo do ochrony swojego wizerunku jak również swojej osoby w internecie postanowiłem trochę poszukać w internecie (w końcu Wujek Google nie gryzie) i zamieścic kilka paragrafów które moze kiedyś komuś pomogą. Podam kilka ważnych pojęć i odpowiednie paragrafy z nimi związane. Mam nadzieję że komuś to pomoże. 

Miłej lektury :)) 
Pojęcie wizerunku
Kwestie związane z rozpowszechnianiem i ochroną wizerunku normują przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: "PrAut"). Należy zauważyć, że przepisy te nie zawierają jednak legalnej definicji tego pojęcia, zaś w literaturze prawniczej jest ono definiowane bardzo szeroko. I tak, w literaturze przedmiotu przyjmuje się, że termin "wizerunek" użyty w art. 81 PrAut oznacza wytwór niematerialny, który za pomocą środków plastycznych przedstawia rozpoznawalną podobiznę danej osoby (lub danych osób), przy czym obok klasycznych portretów malarskich są to także fotografie i karykatury. Zatem możemy przyjąć, że wizerunek to dostrzegalne, fizyczne cechy człowieka tworzące jego wygląd i umożliwiające jego identyfikację (M. Poźniak – Niedzielska, J. Szczotka, Prawo autorskie, s. 133).
Regulacje dotyczące ochrony wizerunku
Jak wskazałam wyżej zasady rozpowszechniania wizerunku zostały unormowane przede wszystkim w art. 81 PrAut, natomiast konsekwencje naruszenia tego prawa reguluje art. 83 PrAut w zw. z art. 78 ust. 1 PrAut. Przy czym należy zauważyć, że wskazane przepisy nie wyczerpują jednak całości omawianej problematyki. Wizerunek podlega ochronie również na podstawie przepisów dotyczących ochrony dóbr osobistych, znajdujących się w art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: "k.c."). A zatem roszczenia służące ochronie wizerunku można konstruować w oparciu zarówno o przepisy kodeksu cywilnego, jak i ustawy o prawie autorskie i prawach pokrewnych, jedne z nich nie eliminują bowiem drugich. Poza tym warto wskazać, że zagadnienie dopuszczalności rozpowszechniania wizerunku osób przeciwko, którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, reguluje art 13 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
Z art. 81 PrAut wynika, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zgody osoby na nim przedstawionej. Zgoda może być udzielona w dowolnej formie. Wyłącza ona bezprawność działania osoby rozpowszechniającej wizerunek. A jednym z jej istotnych warunków powinno być określenie czasu trwania zezwolenia. Jednak w związku z tym, że zgoda, co do zasady może być w każdym czasie odwołana, warto uregulować w umowie również kwestie związane z odwołaniem zgody i rozliczeniami stron w takim przypadku. Ponadto, w świetle obecnego orzecznictwa Sądu Najwyższego, a także poglądów doktryny, wydaje się, że zgody tej nie można domniemywać. Wprost przeciwnie musi być ona wyraźna, a osoba jej udzielająca musi mieć pełną świadomość nie tylko formy przedstawienia jej wizerunku, ale także miejsca i czasu publikacji, zestawienia z innymi wizerunkami i towarzyszącego komentarza. W kontekście tych wyjaśnień należy przyjąć, że osoba, która otrzymała zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku, nie jest uprawniona do "przeniesienia" tej zgody na inną osobę, chyba że uprawnienie takie wyraźnie wynika z warunków udzielonego zezwolenia.
Wyjątki od zasady
Prawo autorskie wyróżnia trzy sytuacje, w których można rozpowszechniać wizerunek, mimo braku zgody osoby na nim przedstawionej. I tak, nie potrzeba zgody na rozpowszechnianie wizerunku w sytuacji, gdy:
1. za wykonanie wizerunku osoba otrzymała zapłatę (np.: modele, modelki),
2. wizerunek dotyczy osoby powszechnie znanej (z zastrzeżeniem, że wizerunek tej osoby wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych np.: politycznych, społecznych, czy zawodowych),
3. osoba, której wizerunek jest uwidoczniony stanowi jedynie fragment większej całości (np.: krajobrazu, zgromadzenia, imprezy masowej).
Osoba powszechnie znana
W literaturze przedmiotu przeważa pogląd zgodnie, z którym przez osobę powszechnie znaną należy rozumieć osobę, która pełni szczególną rolę w życiu społecznym, politycznym, kulturowym lub wzbudza publiczne zainteresowanie. Ponadto należy zauważyć, że w ocenie niektórych teoretyków osoby publiczne to osoby powszechnie znane, biorące udział w życiu publicznym. Natomiast inni wiążą pojęcie osoby publicznej z wykonywaną przez nią działalnością w rozumieniu szerokim tzn.: artystyczną, polityczną, gospodarczą czy społeczną. Przy czym, należy pamiętać, że nawet w sytuacji, gdy mamy do czynienia z osobą powszechnie znaną, to możliwe jest rozpowszechnienie jej wizerunku (bez jej zgody) wyłącznie w przypadku, gdy wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji politycznych, społecznych oraz zawodowych. Nie będzie zatem możliwe rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, bez jej zgody, w kampanii reklamowej czy promocyjnej, a także rozpowszechnienie zdjęcia celebryty w typowo prywatnych sytuacjach.
Osoba jako fragment większej całości
Kolejnym wyjątkiem od reguły stwierdzającej konieczność posiadania zgody, jest sytuacja, w której osoba stanowi element większej całości np. krajobrazu, zgromadzenia czy imprezy masowej. Przy czym należy podkreślić, że wyjątek ten - zgodnie z wykładnią celowościową - rozumiany jest jako wyjątek w celach informacyjnych, a więc pokazania pewnego zdarzenia. Jak się wskazuje, celem takim nie będzie natomiast reklama w Internecie.
Konsekwencje naruszenia prawa do wizerunku
Konsekwencje naruszenia prawa do wizerunku zostały uregulowane zarówno w kodeksie cywilnym, jak i w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W związku z tym, że roszczenia przysługujące osobie, której prawa naruszono, na podstawie każdej ze wskazanych ustaw są bardzo zbliżone, zostały przeze mnie przedstawione łącznie.
I tak, w przypadku, gdy naruszenie prawa do wizerunku jest bezprawne, można żądać:
1. zaniechania jego rozpowszechniania (jeśli do rozpowszechnienia jeszcze nie doszło, a pojawiło się jedynie takie zagrożenie lub doszło już do rozpowszechnienia, jednak istnieje zagrożenie dalszych działań bezprawnych),
2. dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia (może być ono realizowane nie tylko w sposób wyraźnie wymieniony w ustawie tzn. przez złożenie publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie, lecz także w inny sposób określony przez sąd np. przez nakaz ogłoszenia w czasopismach wyroku lub treści ugody sądowej, czy przez zobowiązanie do zawiadomienia określonych osób; przy czym należy zauważyć, że wybór odpowiedniej formy i ustalenie treści środka służącego do usunięcia skutków naruszenia są związane z okolicznościami konkretnej sprawy),
W przypadku, gdy naruszenie prawa do wizerunku jest nie tylko bezprawne, ale i zawinione można domagać się również:
1. zapłaty odszkodowania (odszkodowanie może być przyznane jeżeli uprawniony wykaże, że na skutek naruszenia prawa do wizerunku poniósł straty lub też nie uzyskał korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono; wysokość odszkodowania odpowiada wysokości poniesionej szkody, (tj. sumy strat i utraconych korzyści),
2. zapłaty zadośćuczynienia na rzecz uprawnionego (zadośćuczynienie może być przyznane, jeżeli tym, co dotknęło uprawnionego jest nie szkoda majątkowa, a krzywda z powodu wykorzystania jego wizerunku bez wymaganego zezwolenia; wskazówek dotyczących obliczania wysokości zadośćuczynienia nie można precyzyjnie sformułować, bowiem należy się ono na wypadek krzywdy, tj. ujemnych przeżyć, pewnego rodzaju "uszczuplenia", które nie zachodzi w sferze majątkowej i jako takie jest niewymierne; w ustawie znajdujemy jedynie ogólne wytyczne, jakimi należy się kierować określając wysokość zadośćuczynienia; stanowią one, że przyznana kwota pieniężna ma być odpowiednia, tzn. odpowiadająca wielkości doznanej krzywdy; z jednej strony należy uwzględnić to, że powinna ona stanowić dla pokrzywdzonego realną pomoc finansową, zdolną choć w pewnym stopniu zrekompensować ujemne przeżycia psychiczne, z drugiej zaś trzeba pamiętać, że powinna być ona umiarkowana),
3. zapłaty określonej sumy pieniężnej na wskazany przez uprawnionego cel społeczny.
Obrażanie w sieci
Jeżeli natomiast chodzi o obrażanie w sieci, to należy zauważyć, że wielu użytkowników Internetu błędnie przypuszcza, iż zapewnia on całkowitą anonimowość. W związku z tym bez oporów znieważają lub pomawiają osoby lub instytucje, w szczególności na forach internetowych, gdzie dochodzi do przekroczenia granicy pomiędzy wolnością słowa a naruszeniem dóbr osobistych, czy wręcz czynem karalnym. W związku z tym należy zauważyć, że w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (dalej: „k.k.”) występują dwa przestępstwa związane z takim zachowaniem, a mianowicie pomówienie (art. 212 k.k.) oraz zniewaga za pomocą środków masowego komunikowania (art. 216 § 2 k.k.).
Pomówienie
Zgodnie z art. 212 k.k. grzywnie albo karze ograniczenia wolności podlega ten, kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Zatem z pomówieniem będziemy mieli do czynienia na przykład wówczas, gdy internauta zamieści wpis, iż bliżej określony przez niego lekarz, przyjmuje korzyści majątkowe za wydawanie zwolnień lekarskich, osobom zdrowym. W tym miejscu warto wskazać, że z uwagi na fakt, iż w świetle aktualnego stanowiska orzecznictwa, Internet stanowi środek masowego komunikowania, w takim przypadku będzie miała zastosowanie surowsza odpowiedzialność karna z karą pozbawienia wolności do roku włącznie.
Zniewaga
Natomiast zgodnie z art. 216 § 2 k.k. grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku podlega ten, kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania. Znieważyć drugą osobę można więc poprzez epitet, ubliżenie komuś nazywając go kretynem. Przy czym o tym co zostanie uznane za zniewagę decydują względy kulturowe i kontekst.
Na zakończenie warto wskazać, że w przypadku obrażania w sieci, niezależnie od postępowania karnego dopuszczalna jest również droga cywilna. Jednak biorąc pod uwagę stosunek koniecznych do poniesienia kosztów opłat i prawdopodobieństwa uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia, zwykle korzystniejsza wydaje się droga karna.
Aktualizacja stanu prawnego: 21.10.2011 r.

żródło: 
twojeporady.onet.pl

3 komentarze:

 1. Bardzo pożyteczny i ciekawy post...:)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zgadzam się-bardzo ciekawy i na pewni wiele osób z niego skorzysta.

   Usuń
 2. Dziękuję za tak pożyteczny post :)

  OdpowiedzUsuń